Druk op enter om te zoeken en ESC om deze overlay te sluiten.

Home Voorwaarden onderhoudscontract

Hieronder vindt u de voorwaarden van onze onderhoudscontracten.

Artikel 1 – definities

Abonnementsprijs: de vergoeding door de particulier te betalen voor de onderhoudsabonnementen.
Haard: de Barbas of Bellfires haard van de particulier.
Onderhoudsabonnement: onderhavig abonnement.
Onderhoud: het verrichten van de navolgende (preventieve) werkzaamheden aan de haard:
– reinigen van de waakvlam en brander;
– reinigen van het glas;
– controle venturi;
– controle van de inrichting en eventueel reinigen en opnieuw inrichten;
– check glasvezelkoord en eventueel vervangen hiervan;
– controle op gasdichtheid van de haard;
– visuele controle vlambeeld en indien noodzakelijk bijstellen;
– batterijen vervangen;
– controle veersysteem/ raambevestiging;
– testen van het toestel op de gehele werking.

Particulier: de persoon die heeft getekend voor het onderhoudsabonnement en eigenaar is van het huis waar de haard is geïnstalleerd.
Reparatie: werkzaamheden die noodzakelijk zijn om een storing te verhelpen.
Storing: aantoonbare gebreken aan (een onderdeel van) het product die ertoe leiden dat de functionaliteit van de producten onmogelijk wordt.
Servicerapport: het rapport dat een monteur van Barbas Bellfires opmaakt na het verrichten van onderhoud, met inbegrip van advies van de monteur over te gaan tot vervanging van de onderdelen van het product.
Slijtdelen: slijtdelen betreffen de volgende onderdelen:
– thermokoppel;
– handzender;
– ontvanger + bekabeling;
– gasregelblok ;
– koord/ glasvezelband;
– waakvlamset / oxypilot;
– brandermat;
– verlichting;
– modulebox;
– premium glow.

Artikel 2 – doel van het onderhoudsabonnement

 1. Barbas Bellfires verricht onderhoud aan de haard. Het onderhoud bestaat uit een jaarlijkse controle- en reinigingsbeurt en omvat onder meer de werkzaamheden zoals genoemd in artikel 1.
 2. Voor de eerste afspraak van het onderhoudsabonnement houden wij zo veel mogelijk rekening met uw voorkeursmaand. September en oktober vallen buiten de te kiezen maanden.
 3. Het onderhoudsabonnement is uitsluitend van toepassing op Barbas en Bellfires gashaarden met een rookgasafvoer, verkocht en geplaatst in de BENELUX (m.u.v. de Waddeneilanden) via een erkende Barbas Bellfires dealer.
 4. Voor een haard tot 1 jaar na facturatie kan men een Essential abonnement of een Supreme abonnement afsluiten. Voor een haard ouder dan 1 jaar (tot 10 jaar) kan enkel een Essential abonnement worden gekozen. Deze periode gaat in op de factuurdatum van de haard.
 5. De maatvoering en specificaties van de haard, bepalen voor welke klasse onderhoudsabonnement de haard in aanmerking komt.
 6. Wanneer de haard ouder is dan 1 jaar, is de eerste onderhoudsbeurt tevens ook een inspectiebeurt, waarbij mogelijk extra arbeidstijd en defecte onderdelen worden gefactureerd.

Artikel 3 – onderhoudsabonnement Barbas Bellfires

Essential en Supreme Onderhoudsabonnement

Barbas Bellfires Essential

Barbas Bellfires verricht de onder artikel 1 vermelde onderhoudswerkzaamheden tijdens de onderhoudsbeurt. Het vervangen van onderdelen – enkel de slijtdelen – worden tegen 25% korting in rekening gebracht.
Indien er zich gedurende de looptijd van het Essential abonnement een storing voordoet aan de haard, verhelpt Barbas Bellfires de storing, waarbij het starttarief, de arbeids- en materiaalkosten in rekening worden gebracht. Op het starttarief, de arbeidskosten en de kosten van de slijtdelen geldt een korting van 25%. De kosten worden na het servicebezoek gefactureerd.

Barbas Bellfires Supreme

Barbas Bellfires verricht de onder artikel 1 vermelde onderhoudswerkzaamheden tijdens de onderhoudsbeurt. Indien nodig worden slijtdelen kosteloos vervangen.
Indien er zich gedurende de looptijd van het Supreme abonnement een storing voordoet aan de haard, verhelpt Barbas Bellfires de storing, waarbij slijtdelen volgens de kortingsafspraak worden vervangen. Op het starttarief en de arbeidskosten geldt een korting van 25%. Slijtdelen geldt een korting vanaf 100% tot 5 jaar na factuurdatum, 50% 6-7 jaar na factuurdatum, 25% 8 jaar en ouder. De kosten worden na het servicebezoek gefactureerd.

Artikel 4 – onderhoudswerkzaamheden

 1. Barbas Bellfires maakt een afspraak met de particulier voor het uitvoeren van het onderhoud. De particulier is gehouden om het personeel van Barbas Bellfires toe te staan de nodige werkzaamheden te verrichten, alsmede alle verdere redelijkerwijs van haar te verwachten medewerking te verlenen aan Barbas Bellfires.
 2. Het onderhoud wordt éénmaal per jaar verricht op werkdagen tussen 8.00 en 16.00 uur.
 3. Er dient te allen tijde iemand aanwezig te zijn in de woning, tijdens de werkzaamheden van de monteur
 4. Indien u op de overeengekomen datum onze monteur niet kunt ontvangen verzoeken wij u dit minimaal 24 uur van te voren kenbaar te maken. Bij verzuim zijn wij genoodzaakt het starttarief en de wachttijd in rekening te brengen. Dit bedrag zal per factuur in rekening worden gebracht.
 5. De onderhoudswerkzaamheden omvatten geen onderhoud aan eventueel aanwezige ventilatoren.
 6. Na ieder onderhoud wordt een exemplaar van het servicerapport voor akkoord getekend door de particulier. De particulier krijgt een kopie van het servicerapport.

Artikel 5 – Duur en beëindiging onderhoudsabonnement

 1. Tot maximaal 10 jaar na factuurdatum van de haard kan een onderhoudsabonnement worden afgesloten.
 2. Het onderhoudsabonnement wordt aangegaan voor bepaalde tijd. Het onderhoudsabonnement gaat in op de datum van ondertekening van het onderhoudsabonnement en eindigt na 10 jaar. Hierna wordt door Barbas Bellfires jaarlijks bepaald of de abonnementsduur wordt verlengd voor weer 1 jaar.
 3. Beide partijen kunnen het onderhoudsabonnement (tussentijds) opzeggen. (Tussentijdse) opzegging van het onderhoudsabonnement dient schriftelijk plaats te vinden.
 4. Bij het niet nakomen van de verplichtingen zijn beide partijen gerechtigd het abonnement direct op te zeggen. De opzegging dient schriftelijk plaats te vinden.
 5. De abonnementsprijs voor beide onderhoudsabonnementen wordt altijd gecommuniceerd op de website. Barbas Bellfires behoudt het recht om prijswijzigingen door te voeren. Hier vindt u altijd de huidige tarieven: https://barbasbellfires.com/nl/service-en-garantie/
 6. Wanneer het onderhoudsabonnement eenmaal is opgezegd is er voor het zelfde toestel geen mogelijkheid meer tot het aanvragen van een nieuwe onderhoudsabonnement.

Artikel 6 – Vergoeding en facturering

 1. De particulier is aan Barbas Bellfires voor het onderhoudsabonnement het tarief van het abonnement verschuldigd. De hoogte van alle geldende vergoedingen is vermeld op https://barbasbellfires.com/nl/service-en-garantie/. Barbas Bellfires behoudt het recht om prijswijzigingen door te voeren.
 2. De betaling van de abonnementsprijs wordt direct na het onderhoud per pinbetaling voldaan bij de monteur. Contante betaling of cheque betaling wordt niet geaccepteerd. Indien pinbetaling op locatie niet mogelijk is, stuurt Barbas Bellfires een factuur achteraf.
 3. Indien de particulier van oordeel is dat een factuur niet correct is en om die reden de betaling van de gehele factuur of een gedeelte daarvan opschort, is Barbas Bellfires gerechtigd haar eigen prestaties onder het onderhoudsabonnement op te schorten.
 4. De abonnementsprijs ziet niet op kosten die Barbas Bellfires dient te maken voor storingen die veroorzaakt zijn of kunnen worden doordat, door of namens de particulier:
 • Zonder toestemming van Barbas Bellfires wijzigingen in de haard zijn aangebracht; en/of – de haard onoordeelkundig is gebruikt. Onder onoordeelkundig gebruikt wordt in deze ook verstaan het zelf repareren van storingen of dit laten doen door andere dan officiële Barbas Bellfires dealer.

Artikel 7 – Storing

 1. Wanneer de particulier een storing aan de haard van Barbas Bellfires constateert, meldt de particulier deze storing zo spoedig mogelijk. De storing kan telefonisch gemeld worden of middels het sturen van een e-mail aan abonnement@barbasbellfires.nl onder vermelding van het abonnementsnummer wat terug te vinden is op de abonnementsbevestiging.
 2. Bij storingen die veroorzaakt zijn door een installatiefout, brengt Barbas Bellfires het starttarief en de arbeidskosten in rekening en wordt de particulier terugverwezen naar de dealer/installateur, om voor een goede oplossing van de storing te zorgen.

Artikel 8 – Slotbepaling

 1. Op onderhavig onderhoudsabonnement is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Barbas Bellfires behoudt het recht om deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
 3. Op het onderhevige onderhoudsabonnement en alle daaruit voortvloeiende en er mee samenhangende overeenkomsten of werkzaamheden zijn, voor zover hiervan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken de FME voorwaarden van toepassing, zoals gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag volgens de laatste aldaar neergelegde tekst. Een kopie van de recente FME voorwaarden is aan het onderhoudsabonnement gehecht.