Druk op enter om te zoeken en ESC om deze overlay te sluiten.

Home Voorwaarden onderhoudscontract

Hieronder vindt u de voorwaarden van onze onderhoudscontracten.

Artikel 1 – definities
Abonnementsprijs: de vergoeding door de particulier te betalen voor de onderhoudsabonnementen en het opsporen van een storing.
Haard: de Barbas of Bellfires haard/kachel van de particulier Onderhoudsabonnement: onderhavig abonnement.
Onderhoud(swerkzaamheden): het verrichten van de
navolgende (preventieve) werkzaamheden aan de haard:
– reinigen van de waakvlam en brander,
– reinigen van het glas,
– controle venturi,
– controle van de inrichting en eventueel reinigen en
opnieuw inrichten,
– check glasvezelkoord en eventueel vervangen hiervan,
– controle op gasdichtheid van de haard,
– visuele controle vlambeeld en indien noodzakelijk bijstellen,
– batterijen vervangen,
– controle veersysteem / raambevestiging,
– testen van het toestel op de gehele werking.
Particulier: De persoon die heeft getekend voor het onderhoudsabonnement en wonende is op het adres waar de haard is geïnstalleerd.

Reparatie(werkzaamheden): werkzaamheden die noodzakelijk zijn om een storing te verhelpen.
Storing: aantoonbare gebreken aan (een onderdeel van) het product die ertoe leiden dat de functionaliteit van de producten onmogelijk wordt.
Servicerapport: het rapport dat een monteur van Barbas Bellfires opmaakt na het verrichten van onderhoud, met inbegrip van advies van de monteur over te gaan tot vervanging van de onderdelen van het product.
Slijtdelen: slijtdelen betreffen de volgende onderdelen:
– thermokoppel,
– handzender afstandsbediening,
– ontvanger afstandsbediening + bekabeling,
– gasregelblok,
– koord / glasvezelband,
– waakvlamset / oxypilot,
– brandermatje,
– verlichting.

Artikel 2 – doel van het onderhoudsabonnement
1. Barbas Bellfires verricht onderhoud aan de haard. Het onderhoud bestaat uit een jaarlijkse controle- en reinigingsbeurt en omvat onder meer de werkzaamheden zoals genoemd in artikel 1.
2. Voor de 1e afspraak van het onderhoudsabonnement houden wij zo veel mogelijk rekening met uw voorkeursmaand.
3. Het onderhoudsabonnement is uitsluitend van toepassing op Barbas en Bellfires gashaarden met een rookgasafvoer, verkocht en geplaatst in de BENELUX via een erkende Barbas Bellfires dealer.
4. Voor een haard van 0 tot 2 jaar oud kan men een Premium onderhoudsabonnement of een Excellent onderhoudsabonnement afsluiten, voor een haard tussen 2 en 10 jaar oud enkel het Premium onderhoudsabonnement. Deze periode gaat in op het moment van aankoop van de haard door de Particulier.
5. Wanneer de haard ouder is dan 2 jaar, is de eerste onderhoudsbeurt tevens ook een inspectiebeurt, waarbij mogelijke extra arbeidstijd en defecte onderdelen worden gefactureerd.

Artikel 3 – Onderhoudsabonnement Barbas Bellfires
Premium en Barbas Bellfires Excellent
1. Barbas Bellfires Premium
a. Barbas Bellfires verricht de onder artikel 1. vermelde onderhoudswerkzaamheden tijdens de onderhoudsbeurt. Het vervangen van onderdelen – enkel de materiaalkosten
– worden tegen 25% korting in rekening gebracht.
b. Indien er zich gedurende de looptijd van het Premium abonnement een storing voordoet aan de haard, verhelpt Barbas Bellfires de storing, waarbij de voorrij-, arbeid- en materiaalkosten in rekening worden gebracht. Op deze
kosten geldt een korting van 25%. De kosten worden na het servicebezoek gefactureerd.
3. (Tussentijdse) opzegging van het onderhoudsabonnement dient te schriftelijk plaats te vinden. Het abonnement is ontbonden wanneer u van Barbas Bellfires een schriftelijke bevestiging van ontbinding heeft ontvangen.
4. Bij het niet nakomen van de verplichtingen zijn beide partijen gerechtigd het abonnement op te zeggen. De opzegging dient schriftelijk plaats te vinden.
5. Wanneer het onderhoudsabonnement eenmaal is opgezegd is er voor hetzelfde toestel geen mogelijkheid meer tot het aanvragen van een nieuw onderhoudsabonnement.

Artikel 4 – Onderhoudswerkzaamheden
1. Barbas Bellfires maakt een afspraak met particulier voor het uitvoeren van het onderhoud. De particulier is gehouden om het personeel van Barbas Bellfires toe te staan de nodige werkzaamheden te verrichten, alsmede alle verdere redelijkerwijs van haar te verwachten medewerking te verlenen aan Barbas Bellfires.
2. Het onderhoud wordt één maal per jaar verricht op werkdagen tussen 8.00 en 16.00 uur.
3. De onderhoudswerkzaamheden omvatten geen onderhoud aan eventueel aanwezige ventilatoren.
4. Na ieder onderhoud wordt een exemplaar van het servicerapport voor akkoord getekend door de particulier. De particulier krijgt een kopie van het servicerapport .

Artikel 5 – Duur en beëindiging onderhoudsabonnement
1. Tot maximaal 10 jaar na plaatsing van de haard kan een onderhoudsabonnement worden afgesloten.
2. Het onderhoudsabonnement wordt aangegaan voor bepaalde tijd. Het onderhoudsabonnement gaat in op de datum van ondertekening van het onderhoudsabonnement en eindigt automatisch 20 jaar na de aankoopdatum van de haard.
• het advies van Barbas Bellfires tot het vervangen van onderdelen van de haard zoals opgenomen in het meest recente servicerapport niet is opgevolgd.
5. De abonnementsprijs voor beide onderhoudsabonnementen kan bij aanvang van ieder kalenderjaar geïndexeerd worden op basis van het CBS prijs index cijfer.

Artikel 6 – Vergoeding en facturering
1. De particulier is aan Barbas Bellfires voor het onderhoudsabonnement Barbas Bellfires Premium jaarlijks een abonnementsprijs van € 107,50 (incl. BTW) verschuldigd. De particulier is aan Barbas Bellfires voor het onderhoudsabonnement Barbas Bellfires Excellent is € 138,- (incl. BTW) verschuldigd.
2. De betaling van de abonnementsprijs wordt jaarlijks na het bezoek ter uitvoering van het onderhoud achteraf gefactureerd.
3. Indien de particulier van oordeel is dat een factuur niet correct is en om die reden de betaling van de gehele factuur of een gedeelte daarvan opschort, is Barbas Bellfires gerechtigd haar eigen prestaties onder het onderhoudsabonnement op te schorten.
4. De abonnementsprijs ziet niet op kosten die Barbas Bellfires dient te maken voor storingen die veroorzaakt zijn of kunnen worden doordat, door of namens de particulier:
• zonder toestemming van Barbas Bellfires wijzigingen in de haard zijn aangebracht; en/of • de haard onoordeelkundig is gebruikt. Onder onoordeelkundig gebruik wordt in deze ook verstaan het zelf repareren van storingen of dit laten doen door anderen dan de officiële Barbas Bellfires Dealer.
2. Barbas Bellfires Excellent
a. Barbas Bellfires verricht de onder artikel 1. vermelde onderhoudswerkzaamheden tijdens de onderhoudsbeurt.
Indien nodig worden slijtdelen kosteloos vervangen.
b. Indien er zich gedurende de looptijd van het Excellent abonnement een storing voordoet aan de haard, verhelpt Barbas Bellfires de storing, waarbij slijtdelen kosteloos worden vervangen. De voorrij-, arbeid- en overige materiaalkosten worden in rekening gebracht. Op deze kosten geldt een korting van 25%. De kosten worden na het servicebezoek gefactureerd.

Artikel 7 – Storing
1. Wanneer de particulier een storing aan de haard van Barbas Bellfires constateert, meldt de particulier deze storing zo spoedig mogelijk. De storing kan telefonisch gemeld worden of middels het sturen van een e-mail aan abonnement@barbasbellfires.nl onder vermelding van het abonnementsnummer wat terug te vinden is op de abonnementsbevestiging.
2. Bij storingen die veroorzaakt zijn door een installatiefout, brengt Barbas Bellfires de voorrijkosten en arbeidskosten in rekening en wordt de particulier terugverwezen naar de dealer / installateur, om voor een goede oplossing van de storing te zorgen.
Artikel 8 – Slotbepalingen
1. Op onderhavig onderhoudsabonnement is het Nederlands recht van toepassing.
2. Op het onderhavige onderhoudsabonnement en alle daaruit voortvloeiende en er mee samenhangende overeenkomsten of werkzaamheden zijn, voor zover hiervan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken de metaalunievoorwaarden van toepassing, zoals gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam volgens de laatste aldaar neergelegde tekst. Een kopie van de recente Metaalunievoorwaarden is aan het onderhoudsabonnement gehecht.